Type alias AddBodyEvent

AddBodyEvent: {
    body: Body;
    type: "addBody";
}

Type declaration

  • body: Body
  • type: "addBody"