Type alias RemoveBodyEvent

RemoveBodyEvent: {
    body: Body;
    type: "removeBody";
}

Type declaration

  • body: Body
  • type: "removeBody"